Cách thức xin bảo hiểm sức khỏe

Nếu quý vị muốn xin bảo hiểm sức khỏe cho các con, xin vui lòng gọi đường dây phổ biến tin tức về Bảo Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em (Children’s Health Initiative). S​ điện thoại miễn phí của chúng tôi là 1-888-255-5333. Nhân viên chúng tôi nói được hai thứ tiếng sẽ rất vui vẻ giải đáp các thắc mắc và giúp cho các con của quý vị có được bảo hiểm sức khỏe.

Bấm tại đây (click here) để xem tin tức về cách đăng ký (3.6 MB) bằng tiếng Việt.

Chúng tôi sẽ giúp quý vị chọn những chương trình phù hợp với gia đình của quý vị!​​​​

back to menu icon

Menu

Health Insurance for Children in Santa Clara County